Skip to content

We are the Kasem Bible translation team, working under the auspices of the Ghana Institute of Linguistics, Literacy and Bible Translation (GILLBT)
We are looking for your comments on the translation of the Bible as it is being drafted, so that we can be sure that as many Kasena as possible can read, understand and enjoy the message.

Get started here

Read and comment on passages from the draft translation of the Kasem Bible!

We welcome comments that will help the translation team to make improvements before the full Bible is published. You may make your comments in English or in Kasem. We will do our best to respond as appropriate.

Passages will be posted under two categories: Old Testament and New Testament. You can access these from the menu bar.

Passages will also be tagged according to the specific book and genre (type).

Some short passages will be displayed directly on the web page. Other posts will consist of a link to a PDF file of a whole book. This file may be opened, read on screen, and printed out if required.

Please go to the “About” page for further information.

Advertisements
Image

Celebration!

Celebration!

Rev Jonah Kwotua and Rev Abraham Ayiakwo celebrate completion of the Kasem Bible, November 2013. After working for three weeks with the typesetter at GILLBT, Tamale, the text of the translated Bible was “signed off”, giving the go-ahead for final formatting before sending to the printers.

Matthew 2: Visit of the Wise Men

Sa-teena na tu se ba zuli Yezu tei to

Ba déem loge Yezu Judea teo kodwoŋi ne, ko yere mo Bɛtelehem. Ko maa ye maŋa kalo Herodi déem na ye pɛ to. Yi-poro tiina badaara déem ma nwoŋi wɛ-puli jei ne ba ba ba yi Jerusalem. Ba laam ma bwei nɔɔna ba we, “Bu wom ba na loge se o ji Juu tiina pɛ to wo yei ne mo? Debam nam nɛ chalechoa kalo na bere o lora to na fuŋi bira-kwaga seeni. Debam nam tu se dé pa-o zula mo.”

Pɛ Herodi déem na nigi konto to, o wo ma tiini ko chɔge. Nɔɔna balo maama na wo Jerusalem ne to de wo ma chɔge. O laam ma bwoŋi Juu tiina kaanem nakwa bam maama dedaane Wɛ nia zamsem tiina bam se ba ba ba la daane. O ma bwei-ba o we, “Ko ná ye Wɛ Dam Tu Krista wom, yei ne mo ba jege se ba lo-o?”

Ba ma leiri-o ba we, “Ko wó taa ye Judea teo Bɛtelehem ne mo. Kolo ŋwaane faŋa faŋa Wɛ tontoŋeno wodwoŋi déem popone we:

‘Bɛtelehem, teo kolo na ye Judah dwi tiina bam nyem to,

n dae teo kolo na muri Judah dedɛɛra bam tei ne to.

Kokuri ba wó lo dedɛɛro wodwoŋi ba woli n wone,

ye wonto wó taa tei amo Wɛ nɔɔna Isarele tiina bam.’ ”

Herodi na nigi konto to, o ma daane o bwoŋi veira bam se ba ba o tei. O ma kwaane o bwei-ba se o lɔre dɛ dem chalechoa kam na bobo se ka fuŋi to. O laam ma toŋe-ba se ba vo Bɛtelehem, ye o we, “Véi-na á kwaane á beeri bu wom jei, se á ná nɛ-o, se á pa-ne ni, amo de na lage se a vo a zuli-o to ŋwaane.”

Pɛ wom na tage konto de-ba to, ba laam ma zaŋe ba maa kɛa. Ba na maa kɛ konto to, ba ma pɔpɔ ba na chalechoa kalo ya na maŋe ka fuŋi ye ba na to. Ka laam maa wo ba yiga ne ka via. Ka ma vo ka zege ka maŋe de bu wom na wo mɛ to. 10 Ba maa tiini ba jege wopwolo lanyerane chalechoa kam ŋwaane. 11 Ba ma vo ba zo sɔŋɔ kom wo. Ba ma na bu wom de o nu Mary. Ba ma kuni dwoona ba zuli-o. Ba laam ma bwoli ba zela ba le pɛɛra se ba pa-o. Ba pɛɛra yam nam ye sabu-seŋa, de talwoŋa kalo ba na zwɛ to, de terale nuga kalo yere na ye Mura to. 12 Tete ne Wɛ ma pa se ba lɔre ba dendwɛ wone we, ba daa yé jwoori ba vo Herodi tei. Konto ma pa se ba tɔge chwo-gaa ba jwoori ba vo ba tete teo kom.

The Book of Malachi

This is a PDF file of the book of Malachi which you can read or print. There are 8 A4 pages.

Malachi 1210

The Book of Jonah

This is a  PDF file of the book of Jonah which you can read or print. There are 5 A4 pages.

Jonah 1210

The 10 Commandments

Wɛ ni-kaana fuga kam

1 Wɛ mo déem ŋɔɔne taane dento maama:
2 “Amo mo ye abam Tu Baŋa Wɛ wom. Amo maa ye wolo na jaane abam a ja nwoŋi Ejipti teo kom ne pa se a vere abam á kabɛɛne dem ne a yage to.
3 Daa á yé zuli-na wɛ dedwoŋi á woli amo wone.
4 Yé zaŋe-na á mɔ kamɔgɔ se ko taa ye jwoni ko pa abam. Á yé mɔ woŋo se ko lwoni wɛyuu wonnu, naa tega baŋa wonnu, naa tega kuri na bam wo wonnu. 5 Abam ba jege se á tiiri te yiga ne naa á zuli-te. Kokuri to, amo mo ye abam Tu Baŋa Wɛ. Amo yi page abam baŋa ne mo. Ko ná ye balo na ve amo to, a yeini a waare-ba de ba bia maama se ko vo ko yi ba dwi dem kuni betɔ naa bena laŋa ne. 6 Ko nam ná ye balo na swoi-ne ye ba sɛ a nia yam to, a maa yeini a jege ba swono taa, se ko yi ba dwi dem kuni moro laŋa ne.
7 Á yé zaŋe á bwoŋi á Tu Baŋa Wɛ yere kafɛ ŋwaane, se Baŋa Wɛ wó waare wolo maama na ke konto to.
8 Ta-á guli-na Wɛ siu dɛ dem pa se á pɔɔre-de da yam maama wone á pa Wɛ. 9 Da yarepɛ maama wone, abam jege da yaredo mo se á ma á toŋe totoŋa dwi maama. 10 Ko nam ná ye da yarepɛ dɛ dem, abam Tu Baŋa Wɛ pɔɔre-de mo o pa o tete, se de taa ye siu dɛ. De dɛ ne, nɔɔn-nɔɔno ba jege se o toŋe totoŋe dwi delo. Ko maa ye abam, de á bia, de á bukwa, de á kabɛ, de á ka-nyaana maama mo bá taa toŋa. Ko woli da, abam vara bam, de veira balo na zoore á teo wone to de bá taa toŋe totoŋa dɛ dem konto ne. 11 Kokuri to, Baŋa Wɛ déem kwei da yaredo mo o naane wɛyuu de tega baŋa, de naneero tem, dedaane wonnu telo na wo tento maama wone to. O laam ma sii da yarepɛ dɛ dem ne. Baŋa Wɛ ma ke zaane o ke siu dɛ dem baŋa ne o pa de ye de yera.
12 Ta-á nege-na á kwoa de á niina, se ko pa á ta-á jege momwɛ-dɛɛre maŋa kalo á na wó ta-á zoore tega kalo abam Tu Baŋa Wɛ na lage o pa abam to wone.
13 Yé zaŋe-na á go nɔɔno.
14 Yé ke-na kabwoŋa de nɔɔno wodwoŋi kaane.
15 Yé ŋɔ-na kolokolo.
16 Yé zaŋe-na á bore vwa bora á ma á vane á dwonna.
17 Yé kwei-na á boboŋa á daŋe á dwonna sam baŋa ne. Nam yé pa-na se á boboŋa taa wo ba kaana baŋa ne. Yé pa-na se á fera zo ba kabɛ naa ba ka-nyaana wone. Yé pa-na se á yi su á dwonna nabɛ, naa ba bonɛ, naa woŋo kolo maama na ye ba nyem to.”

James

This is a PDF file of the book of James which you can read or print. There are 4 A4 pages.

printdraft-KGU-JAS

Luke 5: Jesus heals people

Yezu na yɔɔre nɔɔna tei to

12 Dɛ dedwe mo Yezu ma vo teo kodwoŋi. Nɔɔno wodwoŋi mo wora o na ye nayɔŋɔ. O jaweo kom déem zo o yera lanyerane. O na nɛ Yezu to, o ma vo o tei, ye o kuni dwoona o lwoori-o o we, “Amo tu, nmo ná laga, nmo wó wane n pa se a na yezura.” 13 Yezu ma sɛ. O ma twe o jeŋa o dwei-o ye o we, “A lage konto. Zaŋe de yezura.”

O na tage konto bedwe baŋa ne to mo jaweo kom jei nɔɔno wom yera ne. 14 Yezu ma kaane-o o we, “Yé zaŋe n ta kolo na ke to n bere nɔɔn-nɔɔno. Nam yɔɔre n vo Wɛ kaanem tu wom tei se n pa o nii n yera yam, se n daare n kwei wonnu telo Moses nia yam na bere we te maŋe to n ma n kaane Wɛ. Konto wó bere nɔɔna we n jaweo kom seene ko jei.”

15 Ko nam na ke tei to, nɔɔna dedɛ déem nigi Yezu ŋwa jei maama. Konto ŋwaane mo nɔn-kɔgɔ dedɛ maa vei o tei se ba taa cheigi o ni-taane dem, se ba daare ba na yezura. 16 O déem yeini o vei mɛ seeni nɔɔn-nɔɔno na tera to mo o ware Wɛ.

17 Dɛ dedoa mo Yezu déem wora o tɛ Wɛ taane o bere nɔɔna bam. Ba badaara ye Farisi tiina mo dedaane Wɛ nia zamsem tiina. Ba déem nwoŋi teene dwi dwi mo ba ba. Ko ye Jerusalem de teene delo maama na wo Galili ne de Judea ne to. Ba déem maa jei Yezu tei ne, ye Wɛ dam dem wo o tei ne lanyerane pa se o yɔɔre jaweena. 18 O na wora o bere-ba konto to, nɔɔna badwonna ya zeŋe gɔrɔ de sara ba jege ba beena. Ba na yi jei sem to mo ba kwaane se ba ja-o ba ja zo diga kam wo ba tiŋi Yezu yiga ne. 19 Ba ma ware, kɔgɔ kom na daga to ŋwaane. Ba maa wo nɛ chwoŋa se ba zo. Ba ma ja-o ba dii nayuu. Ba ma puri bɔɔne ye ba daare ba pa sara kam tɔge da ka tu diga kam wo. Ko ma pa se gɔrɔ kom zo nɔɔna bam tetare ko peini Yezu yiga ne. 20 Yezu ma lɔre we ba ke ba wo-dedoa de-do. O ma ta o we, “A badwoŋi, nmo wɛleera yam saare.”

21 O na tage konto to, zamsem tiina bam de Farisi tiina bam maa bwɛ ba wone ba we, “O bere o tete we o ye wɔ mo, ye o pae se o de Wɛ ye bedwe? Nɔɔn-nɔɔno ba jege chwoŋa se o yage nɔɔno wɛleera o ma chɛ-o, ko ná dae Wɛ yerane.”

22 Yezu ma lɔre ba na bwɛ tei to ye o we, “Bɛŋwaane mo á boŋe konto dwoŋi á wone? 23 Kɔ mo ye mɔle, amo ná tage we gɔrɔ kom wɛleera yam saare, naa a ná tage we, ko zaŋe ko ta via? 24 Amo nam wó pa se abam lɔre we amo wolo na ye Nabiin-bu wom to jege dam logo baŋa ne se a yage nɔɔno wɛleera a ma chɛ-o.”

O laam ma ta de gɔrɔ kom o we, “A tɛ nmo, zaŋe wɛɛne se n kwei n sara kam n ja n vo sɔŋɔ.”

25 Bedwe baŋa ne mo nɔɔno wom zaŋe ba maama yiga ne, ye o kwei o sara kam o ya na tigi ka baŋa ne to o zeŋe o maa vei sɔŋɔ. O na maa viiri to mo o zuli Wɛ lanyerane.

26 Nɔɔna maama na nɛ kolo na ke to mo ko ke-ba yaau. Foone ma ja-ba. Ba ma daare ba zuli Wɛ, ye ba we, “Dé zem nɛ wo-kenkagele lanyerane!”

Daniel in the Lions Den

Ba de Danyeli nywonnu bɔɔne wone

1 Pɛ Darusi boboŋa déem jaane se o pɔɔre o paare laŋa kam se ka taa ye kateira bi de finlei mo. O ma kwei dedɛɛro o yage kateiri maama wone se kotu taa nii jei sem konto o pa-o. 2 Pɛ wom na lage se woŋo maama kwei chwoŋa lanyerane te pa-o to ŋwaane, o déem kuri nɔn-kamuna batɔ mo se ba taa nii dedɛɛra bi de finlei bam maama baŋa ne. Danyeli déem maa wo nɔɔna batɔ bam konto wone. 3 Danyeli nam seene yia lanyerane mo de o totoŋa. O boboŋa na yɔɔre ya dana to ŋwaane, o totoŋa déem maa lana ya dwoi nɔn-kamuna de dedɛɛra bam maama na toŋe tei to. Mo kokuri, pɛ wom boŋe se o kwei teo kom maama o pa Danyeli se o taa nii ko baŋa ne o pa-o. 4 Nɔn-kamuna bam de dedɛɛra bam maama ma kare ba beeri tusim delo Danyeli na wó ke o totoŋa yam wone to. De ko maama de, ba wo nɛ woŋo kolo ba na wó tɔge ko baŋa ne se ba bwɛ-o pɛ wom yiga ne to. Kokuri to, Danyeli déem yɔɔre o tɔge chwoŋa mo de totoŋa yalo maama o na ke o pa pɛ wom to ye tusim tera. 5 Ba ma bwɛ da-tei ne ba we, “Dé ná beeri chwoŋa se Danyeli tɔge da o tusi ye dé bwɛ-o pɛ wom yiga ne, dé bá na-ka kolokolo baŋa ne, ko ná dae o Wɛ chwoŋa tɔgem seeni.”

6 Ba ma zaŋe de ba boboŋe dem konto ba yi pɛ wom tei ye ba ta de-do ba we, “Pɛ Darusi, Wɛ wó pa-m momwɛ-dɛɛre. 7 Debam balo maama na ye n teo kom nɔn-kamuna, de yiga tiina, de dedɛɛra balo na nii nmo teo kom kateira yam maama to, de n yi-poro nyena, de n nakwa bam maama mo jege ni-mɔrɔ we nmo pa ni yi n paare laŋa kam ni maama se nɔɔno maama yɔɔre o tɔge-de. Nmo ni dem konto wó bere we da fintɔ laŋa ne, nɔɔn-nɔɔno ba jege chwoŋa se o lwoori woŋo wɛ naa nabiinu wolo de wolo tei ne ye o wo lwoori-ko nmo yerane tei ne. Dé ta sɛ we wolo nam ná ve n ni dem konto, se ba dole kotu ba de nywonnu bɔɔne dem wone. 8 Pɛ, nam pa ba popone ni dem konto se n daare n zi n jeŋa tɔnɔ kom baŋa ne, se de taa toŋa, ye de ba gɔe maŋa de maŋa, ne Mede tiina de Peresia tiina nia yam na ye tei ye ya ba leira to.” 9 Pɛ wom ma sɛ pa ba ke ni dem tɔnɔ ne ye o daare o zi o jeŋa ko baŋa ne.

10 Danyeli na nigi we ni dem popone de tigi tɔnɔ baŋa ne to, mo o jwoori o tete sɔŋɔ ne. O ma dii o nayuu diga o pore o takworo kolo ni na jeeri Jerusalem teo to o yage jaja. O laam maa kuni o nadwoona ye o lwoori Wɛ, ne o na yeini o ke tei to. Dɛ maama wone, Danyeli déem yeini o kuni nadwoon-kunkuna mo o ware Wɛ kuni betɔ. 11 Dedɛɛra bam ma ke ni daane ye ba da ba vo ba jeeri Danyeli sɔŋɔ ne. Ba ma na we o wora o ke wɛ-lworo mo o pae o Wɛ dem. 12 Ba laam ma vo pɛ wom tei ba ta o ni dem taane de-do ba we, “Pɛ, nmo wo zi n jeŋa n pa ni we, da fintɔ laŋa ne chwoŋa tera se nɔɔn-nɔɔno lwoori woŋo wɛ naa nabiinu wolo de wolo tei ne, ko ná dae nmo yerane tei ne na? De ta bere we wolo ná ke o chɔge n ni dem, se ba dole konto tu ba de nywonnu bɔɔne dem wone. Ko dae konto na?”

Pɛ wom de ma leiri o we, “Ɛɛ! Amo mo seene a pa ni se ko taa ye konto. De nam bá gɔ, ne Mede tiina de Peresia tiiina nia yam na ye tei ye ya ba leira to.”

13 Nɔɔna bam laam ma leiri pɛ wom ba we, “Pɛ, ko ná ye Danyeli wolo ba déem na jaane ba nwoŋi Judah teo kom ne ba ba ywo-seeni to, wonto nam wo sɛ nmo ni dem, de n na maŋe n popone-de tɔnɔ ne to de. O ta yeini o ke wɛ-lworo mo kuni betɔ dɛ maama wone.”

14 Pɛ wom na nigi konto to, ko ma tiini ko daane-o. O ma kwei dɛ dem maama ko vo ko yi wɛ-zoore maŋa o kwaane se o beeri chwoŋa o jwoŋi Danyeli o yage. 15 Dedɛɛra bam daa ma ke daane ba jeeri pɛ tei ne ye ba ta de-do ba we, “Pɛ, guli we Mede tiina dedaane Peresia tiina tei ne, pɛ wom ná zi o jeŋa o ni dem baŋa ne, o ni dem konto bá wane de kwane.”

16 Pɛ wom laam ma pa ni se ba ja Danyeli ba vo ba dole ba de nywonnu bɔɔne dem wone. Ba na seene ba ke konto to, pɛ wom ma ta de Danyeli o we, “Wɛ dem n na seene yia n zuli-de maŋa maama to mo wó jwoŋi-m de yage.”

17 Ba deem ma kwei pelɔrɔ-kamunu ba kwoli bɔɔne dem ni. Pɛ wom ta ma pa se ba tiini ba kwoni ni dem, ye o daare o kwei o jafole dem o zi de baŋa ne. O dedɛɛra bam de ke konto ba woli da, se nɔɔn-nɔɔno yé wane o jwoŋi Danyeli o yage. 18 Tete dem konto ne, pɛ wom na jwoori sɔŋɔ to, o vɔge ni mo, o wo na tiini ko chɔge to ŋwaane. O wo sɛ se ba ke kwɛɛra ba ma gane-o, ye o ware o dɔ tete dem maama wone.

19 Tega na jege ka poore to, pɛ wom gwoni tega o vo nywonnu bɔɔne dem ni. 20 O na fɔɔre o maa yi da to, mo o bwoŋi Danyeli de lwia o we, “Danyeli, nmo wolo na ye Ŋwea Tu Wɛ dem tontoŋeno, ye n seene yia n zuli-de maŋa maama to, n Wɛ dem wane de jwoŋi-m de yage nywonnu tem jeŋa ne na?”

21 Danyeli de ma leiri pɛ wom o we, “Pɛ, Wɛ wó pa-m momwɛ-dɛɛre! 22 Wɛ mo toŋe o maleka tu se ka ba ka pu nywonnu tem nia. Ko maa pa te wo ke-ne zonne. Kokuri to, Wɛ yei we amo jege bora de yiga ne. A nam wo ke kolokolo a chɔge nmo de yiga.”

23 Pɛ wom wo ma tiini ko pwoli de o na nigi Danyeli kwora to. O ma pa ni se ba vaŋe-o ba le nywonnu bɔɔne dem wone. O na nwoŋi pwooni to, mo ba maane we fufwollu fenfee tete de tere o yera yam ne. Kokuri to, Danyeli déem yɔɔre o ke o wo-dedoa mo de Wɛ delo o na zuli to.

24 Pɛ wom ma pa ni se ba ja nɔɔna balo maama déem na bage Danyeli bebara o tei ne to ba ba. Ba laam ma ja-ba ba dole ba de nywonnu bɔɔne dem wone. Ba ma ja dedɛɛra bam konto kaana, de ba bia maama ba woli da ba dole ba de bɔɔne dem wone. Ba maama ta na wo yi bɔɔne dem kuri to, mo nywonnu tem faŋe te zi-ba, ye te daare te yare ba kwi sem maama.

25 Pɛ Darusi ma popone tɔnɔ se ko yi balo maama na wo logo baŋa ne, ba ná maŋe ba nwoŋi dwi delo maama ne, de teo kolo maama ne, ye ba ná ŋɔɔne taane delo maama de we, “Yezura yɔɔre ka taa wo á tei ne! 26 Amo pɛ ni mo we a paare dim jei sem maama wone, nɔɔna maama jege se ba taa kɔre Wɛ delo Danyeli na zuli to mo, se ba daare ba taa nege-de.

Kokuri, de ye Ŋwea Tu Wɛ dem mo, o maa wora mo ga wuu!
O paare dim dam dem bá jei kɔtaa.
O maa wó taa jege dam se o taa tei nɔɔna taa wuu.
27 Wonto mo jwoŋi nɔɔna o yaga, ye o ta pa ba na verem.
O yeini o toŋe wo-kenkagela de wo-kamunnu mo,
te na toŋe wɛyuu kom wone, dedaane tega kam baŋa ne to.
O ma vere Danyeli nywonnu tem jeŋa ne o yage.”

28 Konto maama na ke to, wonnu ke lanyerane te pa Danyeli, maŋa kalo maama Darusi na di paare to, se ko yi Sarusi de paare dim maŋa.

Daniel

This is a PDF file of the book of Daniel which you can read or print. There are 17 A4 pages.

printdraft-KGU-DAN

Ruth

This is a PDF file of the book of Ruth which you can read or print. There are 4 A4 pages.

printdraft-KGU-RUT