Skip to content

Psalm 23

03/09/2010

Seinim Lei Tɔnɔ 23

Nayero-ŋom wom

Amo Tu Baŋa Wɛ nii amo baŋa ne mo,

nenɛɛne nayero na nii o vara tei to.

Konto ŋwaane kolokolo gɛɛre bá fɔge ko ja-ne.

O yeini o jaane-ne mo o vei ga-zuru jei se a sii.

O maa kale-ne pa se dé vei mɛ seeni bwi na bwola da to.

O pae se a ŋwea jwoori ka jege dam mo.

O maa tɔge a yiga pa se a tɔge chwo-laaro,

se ko pa o yere zaŋe wɛɛne.

Nmo wo amo tei ne mo maŋa maama.

A ná maŋe a tɔge jei selo na ye lim nenɛɛne toone mo de,

amo bá taa kɔre foone,

nmo na zei n gwoli dem de n nacheiga kam

n ma-n cho-ne to ŋwaane.

Amo Tu Wɛ, n lage wodi-fɔrɔ mo

n pa ba saŋe ba zege amo yiga ne se a di,

ye a dona bam zege da ba nia.

Nmo ta lwogi nuga mo amo yuu ne n ke-ne zaane.

Nmo pɛ se a na-zoŋa kam tiini ka su ka pɛɛle.

Chega ŋwaane to, dɛ delo maama wone a na wó taa ŋwe to,

nmo lanyerane de n swono kom wó taa wo amo tei ne mo.

Amo wó taa wo nmo Baŋa Wɛ sɔŋɔ kom ne mo

se ko taa vei wuu.

Advertisements

From → Old Testament

3 Comments
  1. A kwaane paa. Ko lanna lanyerane.

  2. Rev Roger Wegurih permalink

    I think the heading of Psalm 23 should read ‘Nayero-ŋom ‘ (Good Shepherd) without the article ‘wom’. Here we are not talking about many shepherds but rather Good Shepherd. Also, the title of the Psalms to me is totoligous because ‘seinem’ and ‘Lei’ is the same. There is no need for both. It should either be ‘Seinim Tɔnɔ’ or ‘Lei Tɔnɔ.’ Better still, you could use foot not to say that the words are the same so can also say Lei or Seinem tono
    I would have love to write in Kasem but I do not have Kasem fones on my PC:
    Thanks

    • Many thanks Roger for your good comments. I am happy to say that the Kasem Bible is almost ready to go to the printers, so that it should be available in 2014.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: