Skip to content

Daniel in the Lions Den

16/09/2010

Ba de Danyeli nywonnu bɔɔne wone

1 Pɛ Darusi boboŋa déem jaane se o pɔɔre o paare laŋa kam se ka taa ye kateira bi de finlei mo. O ma kwei dedɛɛro o yage kateiri maama wone se kotu taa nii jei sem konto o pa-o. 2 Pɛ wom na lage se woŋo maama kwei chwoŋa lanyerane te pa-o to ŋwaane, o déem kuri nɔn-kamuna batɔ mo se ba taa nii dedɛɛra bi de finlei bam maama baŋa ne. Danyeli déem maa wo nɔɔna batɔ bam konto wone. 3 Danyeli nam seene yia lanyerane mo de o totoŋa. O boboŋa na yɔɔre ya dana to ŋwaane, o totoŋa déem maa lana ya dwoi nɔn-kamuna de dedɛɛra bam maama na toŋe tei to. Mo kokuri, pɛ wom boŋe se o kwei teo kom maama o pa Danyeli se o taa nii ko baŋa ne o pa-o. 4 Nɔn-kamuna bam de dedɛɛra bam maama ma kare ba beeri tusim delo Danyeli na wó ke o totoŋa yam wone to. De ko maama de, ba wo nɛ woŋo kolo ba na wó tɔge ko baŋa ne se ba bwɛ-o pɛ wom yiga ne to. Kokuri to, Danyeli déem yɔɔre o tɔge chwoŋa mo de totoŋa yalo maama o na ke o pa pɛ wom to ye tusim tera. 5 Ba ma bwɛ da-tei ne ba we, “Dé ná beeri chwoŋa se Danyeli tɔge da o tusi ye dé bwɛ-o pɛ wom yiga ne, dé bá na-ka kolokolo baŋa ne, ko ná dae o Wɛ chwoŋa tɔgem seeni.”

6 Ba ma zaŋe de ba boboŋe dem konto ba yi pɛ wom tei ye ba ta de-do ba we, “Pɛ Darusi, Wɛ wó pa-m momwɛ-dɛɛre. 7 Debam balo maama na ye n teo kom nɔn-kamuna, de yiga tiina, de dedɛɛra balo na nii nmo teo kom kateira yam maama to, de n yi-poro nyena, de n nakwa bam maama mo jege ni-mɔrɔ we nmo pa ni yi n paare laŋa kam ni maama se nɔɔno maama yɔɔre o tɔge-de. Nmo ni dem konto wó bere we da fintɔ laŋa ne, nɔɔn-nɔɔno ba jege chwoŋa se o lwoori woŋo wɛ naa nabiinu wolo de wolo tei ne ye o wo lwoori-ko nmo yerane tei ne. Dé ta sɛ we wolo nam ná ve n ni dem konto, se ba dole kotu ba de nywonnu bɔɔne dem wone. 8 Pɛ, nam pa ba popone ni dem konto se n daare n zi n jeŋa tɔnɔ kom baŋa ne, se de taa toŋa, ye de ba gɔe maŋa de maŋa, ne Mede tiina de Peresia tiina nia yam na ye tei ye ya ba leira to.” 9 Pɛ wom ma sɛ pa ba ke ni dem tɔnɔ ne ye o daare o zi o jeŋa ko baŋa ne.

10 Danyeli na nigi we ni dem popone de tigi tɔnɔ baŋa ne to, mo o jwoori o tete sɔŋɔ ne. O ma dii o nayuu diga o pore o takworo kolo ni na jeeri Jerusalem teo to o yage jaja. O laam maa kuni o nadwoona ye o lwoori Wɛ, ne o na yeini o ke tei to. Dɛ maama wone, Danyeli déem yeini o kuni nadwoon-kunkuna mo o ware Wɛ kuni betɔ. 11 Dedɛɛra bam ma ke ni daane ye ba da ba vo ba jeeri Danyeli sɔŋɔ ne. Ba ma na we o wora o ke wɛ-lworo mo o pae o Wɛ dem. 12 Ba laam ma vo pɛ wom tei ba ta o ni dem taane de-do ba we, “Pɛ, nmo wo zi n jeŋa n pa ni we, da fintɔ laŋa ne chwoŋa tera se nɔɔn-nɔɔno lwoori woŋo wɛ naa nabiinu wolo de wolo tei ne, ko ná dae nmo yerane tei ne na? De ta bere we wolo ná ke o chɔge n ni dem, se ba dole konto tu ba de nywonnu bɔɔne dem wone. Ko dae konto na?”

Pɛ wom de ma leiri o we, “Ɛɛ! Amo mo seene a pa ni se ko taa ye konto. De nam bá gɔ, ne Mede tiina de Peresia tiiina nia yam na ye tei ye ya ba leira to.”

13 Nɔɔna bam laam ma leiri pɛ wom ba we, “Pɛ, ko ná ye Danyeli wolo ba déem na jaane ba nwoŋi Judah teo kom ne ba ba ywo-seeni to, wonto nam wo sɛ nmo ni dem, de n na maŋe n popone-de tɔnɔ ne to de. O ta yeini o ke wɛ-lworo mo kuni betɔ dɛ maama wone.”

14 Pɛ wom na nigi konto to, ko ma tiini ko daane-o. O ma kwei dɛ dem maama ko vo ko yi wɛ-zoore maŋa o kwaane se o beeri chwoŋa o jwoŋi Danyeli o yage. 15 Dedɛɛra bam daa ma ke daane ba jeeri pɛ tei ne ye ba ta de-do ba we, “Pɛ, guli we Mede tiina dedaane Peresia tiina tei ne, pɛ wom ná zi o jeŋa o ni dem baŋa ne, o ni dem konto bá wane de kwane.”

16 Pɛ wom laam ma pa ni se ba ja Danyeli ba vo ba dole ba de nywonnu bɔɔne dem wone. Ba na seene ba ke konto to, pɛ wom ma ta de Danyeli o we, “Wɛ dem n na seene yia n zuli-de maŋa maama to mo wó jwoŋi-m de yage.”

17 Ba deem ma kwei pelɔrɔ-kamunu ba kwoli bɔɔne dem ni. Pɛ wom ta ma pa se ba tiini ba kwoni ni dem, ye o daare o kwei o jafole dem o zi de baŋa ne. O dedɛɛra bam de ke konto ba woli da, se nɔɔn-nɔɔno yé wane o jwoŋi Danyeli o yage. 18 Tete dem konto ne, pɛ wom na jwoori sɔŋɔ to, o vɔge ni mo, o wo na tiini ko chɔge to ŋwaane. O wo sɛ se ba ke kwɛɛra ba ma gane-o, ye o ware o dɔ tete dem maama wone.

19 Tega na jege ka poore to, pɛ wom gwoni tega o vo nywonnu bɔɔne dem ni. 20 O na fɔɔre o maa yi da to, mo o bwoŋi Danyeli de lwia o we, “Danyeli, nmo wolo na ye Ŋwea Tu Wɛ dem tontoŋeno, ye n seene yia n zuli-de maŋa maama to, n Wɛ dem wane de jwoŋi-m de yage nywonnu tem jeŋa ne na?”

21 Danyeli de ma leiri pɛ wom o we, “Pɛ, Wɛ wó pa-m momwɛ-dɛɛre! 22 Wɛ mo toŋe o maleka tu se ka ba ka pu nywonnu tem nia. Ko maa pa te wo ke-ne zonne. Kokuri to, Wɛ yei we amo jege bora de yiga ne. A nam wo ke kolokolo a chɔge nmo de yiga.”

23 Pɛ wom wo ma tiini ko pwoli de o na nigi Danyeli kwora to. O ma pa ni se ba vaŋe-o ba le nywonnu bɔɔne dem wone. O na nwoŋi pwooni to, mo ba maane we fufwollu fenfee tete de tere o yera yam ne. Kokuri to, Danyeli déem yɔɔre o ke o wo-dedoa mo de Wɛ delo o na zuli to.

24 Pɛ wom ma pa ni se ba ja nɔɔna balo maama déem na bage Danyeli bebara o tei ne to ba ba. Ba laam ma ja-ba ba dole ba de nywonnu bɔɔne dem wone. Ba ma ja dedɛɛra bam konto kaana, de ba bia maama ba woli da ba dole ba de bɔɔne dem wone. Ba maama ta na wo yi bɔɔne dem kuri to, mo nywonnu tem faŋe te zi-ba, ye te daare te yare ba kwi sem maama.

25 Pɛ Darusi ma popone tɔnɔ se ko yi balo maama na wo logo baŋa ne, ba ná maŋe ba nwoŋi dwi delo maama ne, de teo kolo maama ne, ye ba ná ŋɔɔne taane delo maama de we, “Yezura yɔɔre ka taa wo á tei ne! 26 Amo pɛ ni mo we a paare dim jei sem maama wone, nɔɔna maama jege se ba taa kɔre Wɛ delo Danyeli na zuli to mo, se ba daare ba taa nege-de.

Kokuri, de ye Ŋwea Tu Wɛ dem mo, o maa wora mo ga wuu!
O paare dim dam dem bá jei kɔtaa.
O maa wó taa jege dam se o taa tei nɔɔna taa wuu.
27 Wonto mo jwoŋi nɔɔna o yaga, ye o ta pa ba na verem.
O yeini o toŋe wo-kenkagela de wo-kamunnu mo,
te na toŋe wɛyuu kom wone, dedaane tega kam baŋa ne to.
O ma vere Danyeli nywonnu tem jeŋa ne o yage.”

28 Konto maama na ke to, wonnu ke lanyerane te pa Danyeli, maŋa kalo maama Darusi na di paare to, se ko yi Sarusi de paare dim maŋa.

Advertisements

From → Old Testament

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: