Skip to content

The 10 Commandments

08/10/2010

Wɛ ni-kaana fuga kam

1 Wɛ mo déem ŋɔɔne taane dento maama:
2 “Amo mo ye abam Tu Baŋa Wɛ wom. Amo maa ye wolo na jaane abam a ja nwoŋi Ejipti teo kom ne pa se a vere abam á kabɛɛne dem ne a yage to.
3 Daa á yé zuli-na wɛ dedwoŋi á woli amo wone.
4 Yé zaŋe-na á mɔ kamɔgɔ se ko taa ye jwoni ko pa abam. Á yé mɔ woŋo se ko lwoni wɛyuu wonnu, naa tega baŋa wonnu, naa tega kuri na bam wo wonnu. 5 Abam ba jege se á tiiri te yiga ne naa á zuli-te. Kokuri to, amo mo ye abam Tu Baŋa Wɛ. Amo yi page abam baŋa ne mo. Ko ná ye balo na ve amo to, a yeini a waare-ba de ba bia maama se ko vo ko yi ba dwi dem kuni betɔ naa bena laŋa ne. 6 Ko nam ná ye balo na swoi-ne ye ba sɛ a nia yam to, a maa yeini a jege ba swono taa, se ko yi ba dwi dem kuni moro laŋa ne.
7 Á yé zaŋe á bwoŋi á Tu Baŋa Wɛ yere kafɛ ŋwaane, se Baŋa Wɛ wó waare wolo maama na ke konto to.
8 Ta-á guli-na Wɛ siu dɛ dem pa se á pɔɔre-de da yam maama wone á pa Wɛ. 9 Da yarepɛ maama wone, abam jege da yaredo mo se á ma á toŋe totoŋa dwi maama. 10 Ko nam ná ye da yarepɛ dɛ dem, abam Tu Baŋa Wɛ pɔɔre-de mo o pa o tete, se de taa ye siu dɛ. De dɛ ne, nɔɔn-nɔɔno ba jege se o toŋe totoŋe dwi delo. Ko maa ye abam, de á bia, de á bukwa, de á kabɛ, de á ka-nyaana maama mo bá taa toŋa. Ko woli da, abam vara bam, de veira balo na zoore á teo wone to de bá taa toŋe totoŋa dɛ dem konto ne. 11 Kokuri to, Baŋa Wɛ déem kwei da yaredo mo o naane wɛyuu de tega baŋa, de naneero tem, dedaane wonnu telo na wo tento maama wone to. O laam ma sii da yarepɛ dɛ dem ne. Baŋa Wɛ ma ke zaane o ke siu dɛ dem baŋa ne o pa de ye de yera.
12 Ta-á nege-na á kwoa de á niina, se ko pa á ta-á jege momwɛ-dɛɛre maŋa kalo á na wó ta-á zoore tega kalo abam Tu Baŋa Wɛ na lage o pa abam to wone.
13 Yé zaŋe-na á go nɔɔno.
14 Yé ke-na kabwoŋa de nɔɔno wodwoŋi kaane.
15 Yé ŋɔ-na kolokolo.
16 Yé zaŋe-na á bore vwa bora á ma á vane á dwonna.
17 Yé kwei-na á boboŋa á daŋe á dwonna sam baŋa ne. Nam yé pa-na se á boboŋa taa wo ba kaana baŋa ne. Yé pa-na se á fera zo ba kabɛ naa ba ka-nyaana wone. Yé pa-na se á yi su á dwonna nabɛ, naa ba bonɛ, naa woŋo kolo maama na ye ba nyem to.”
Advertisements

From → Old Testament

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: