Skip to content

Matthew 2: Visit of the Wise Men

26/10/2012

Sa-teena na tu se ba zuli Yezu tei to

Ba déem loge Yezu Judea teo kodwoŋi ne, ko yere mo Bɛtelehem. Ko maa ye maŋa kalo Herodi déem na ye pɛ to. Yi-poro tiina badaara déem ma nwoŋi wɛ-puli jei ne ba ba ba yi Jerusalem. Ba laam ma bwei nɔɔna ba we, “Bu wom ba na loge se o ji Juu tiina pɛ to wo yei ne mo? Debam nam nɛ chalechoa kalo na bere o lora to na fuŋi bira-kwaga seeni. Debam nam tu se dé pa-o zula mo.”

Pɛ Herodi déem na nigi konto to, o wo ma tiini ko chɔge. Nɔɔna balo maama na wo Jerusalem ne to de wo ma chɔge. O laam ma bwoŋi Juu tiina kaanem nakwa bam maama dedaane Wɛ nia zamsem tiina bam se ba ba ba la daane. O ma bwei-ba o we, “Ko ná ye Wɛ Dam Tu Krista wom, yei ne mo ba jege se ba lo-o?”

Ba ma leiri-o ba we, “Ko wó taa ye Judea teo Bɛtelehem ne mo. Kolo ŋwaane faŋa faŋa Wɛ tontoŋeno wodwoŋi déem popone we:

‘Bɛtelehem, teo kolo na ye Judah dwi tiina bam nyem to,

n dae teo kolo na muri Judah dedɛɛra bam tei ne to.

Kokuri ba wó lo dedɛɛro wodwoŋi ba woli n wone,

ye wonto wó taa tei amo Wɛ nɔɔna Isarele tiina bam.’ ”

Herodi na nigi konto to, o ma daane o bwoŋi veira bam se ba ba o tei. O ma kwaane o bwei-ba se o lɔre dɛ dem chalechoa kam na bobo se ka fuŋi to. O laam ma toŋe-ba se ba vo Bɛtelehem, ye o we, “Véi-na á kwaane á beeri bu wom jei, se á ná nɛ-o, se á pa-ne ni, amo de na lage se a vo a zuli-o to ŋwaane.”

Pɛ wom na tage konto de-ba to, ba laam ma zaŋe ba maa kɛa. Ba na maa kɛ konto to, ba ma pɔpɔ ba na chalechoa kalo ya na maŋe ka fuŋi ye ba na to. Ka laam maa wo ba yiga ne ka via. Ka ma vo ka zege ka maŋe de bu wom na wo mɛ to. 10 Ba maa tiini ba jege wopwolo lanyerane chalechoa kam ŋwaane. 11 Ba ma vo ba zo sɔŋɔ kom wo. Ba ma na bu wom de o nu Mary. Ba ma kuni dwoona ba zuli-o. Ba laam ma bwoli ba zela ba le pɛɛra se ba pa-o. Ba pɛɛra yam nam ye sabu-seŋa, de talwoŋa kalo ba na zwɛ to, de terale nuga kalo yere na ye Mura to. 12 Tete ne Wɛ ma pa se ba lɔre ba dendwɛ wone we, ba daa yé jwoori ba vo Herodi tei. Konto ma pa se ba tɔge chwo-gaa ba jwoori ba vo ba tete teo kom.

Advertisements

From → New Testament

One Comment
  1. Every now and then, I get a really strong reminder of how it feels for 300+million people worldwide who are cut off from hearing God speak to their hearts through Scripture in a language they understand. I don’t understand a word of this… but I tried really hard.

    Thank you Philip, and so many others like you, for all you’re doing to break that barrier down.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: